Get Adobe Flash player

Polecane strony

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
208192
stat4u

Statut

Statut Stowarzyszenia

„Poleska Dolina Miłosierdzia”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: „Poleska Dolina Miłosierdzia” i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.

 

§ 2

 

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie Prawa  o stowarzyszeniach [Dz. U z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zmianami] oraz ustawy  z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Siedziba władz Stowarzyszenia znajduje się w Wereszczynie.

 

§ 3

 

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

 

 

§ 4

 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.
 2. Budowanie świadomości obywatelskiej.
 3. Wspieranie rozwoju kulturalnego, oświatowego i sportowego.
 4. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
 5. Podejmowanie działań służących rozwojowi gospodarki i przedsiębiorczości.
 6. Działania wspomagające rozwój świadomości ekologicznej, oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
 7. Dbałość o zrównoważony rozwój gminy i regionu.
 8. Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
 9. Organizowanie i promowanie wolontariatu.

10.  Promowanie zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy.

11.  Promowanie kultury i sportu jako metod rozwiązywania problemów społecznych.

12.  Promowanie nowych technologii i zaznajamianie z nimi mieszkańców.

13.  Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania turystyki, w tym: m.in. Telekomunikacja, drogi, modernizacja kwater agroturystycznych oraz innych obiektów.

14.  Promowanie metod i sposobów produkcji zdrowej żywności, ich reklamy i dystrybucji.

15.  Promowanie i reklamowanie wyrobów rękodzieła artystycznego.

16.  Podnoszenie poziomu zawodowego i kulturalnego społeczności lokalnej.

17.  Działanie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

18.  Promocja turystyczna regionu.

19.  Działania na rzecz twórczości ludowej.

 

§ 6

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Organizację imprez kulturalnych, sportowych, wystaw, konkursów.
 2. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, kursów językowych.
 3. Działania mające na celu promowanie walorów turystycznych gminy.
 4. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych.
 5. Współpraca z samorządem lokalnym, oraz placówkami oświatowymi.
 6. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla zadań statutowych stowarzyszenia.
 7. Tworzenie warunków do odbycia stażów i przygotowania zawodowego dla osób trwale bezrobotnych i niepełnosprawnych.
 8. Wyrób i sprzedaż produktów i usług służących realizacji celów statutowych.
 9. Tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych oraz miejsc twórczych spotkań młodzieży.

10.  Pozyskiwanie młodzieży i dorosłych jako wolontariuszy do pracy na rzecz środowiska lokalnego.

11.  Zakładanie klubów sportowych i wspieranie wszelkich inicjatyw sportowych.

12.  Organizowanie aktywnego wypoczynku i rozwoju młodzieży poprzez kontakt z kulturą i sportem.

13.  Aktywne włączanie się w program odnowy wsi.

14.  Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych.

15.  Gromadzenie i udostępnianie informacji turystycznej.

 

§ 6 a

 

Stowarzyszenie prowadzi działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności i członków Stowarzyszenia (odpowiadającą wymogom wskazanym w art. 20 pkt.1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) w sferze zadań publicznych (określonej w art. 4, pkt.1, ppkt 3), 4), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 22), 27), 31), 32) realizując zadania w zakresie:

 

 1. działalności charytatywnej;
 2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 5. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 9. turystyki i krajoznawstwa;

10.  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

11.  promocji i organizacji wolontariatu;

12.  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

13.  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

 

§ 6 b

 

Działalność Stowarzyszenia mieści się w następujących kategoriach działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD:

 

85.59.B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

85.60.Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

94.99. Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

 

 

§ 8

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niezależnie od narodowości oraz miejsca stałego zamieszkania, która:

 

a)      akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia,

b)      deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji celów stowarzyszenia,

 

 1. O przyjęciu nowego członka Stowarzyszenia decyduje Zarząd uchwałą podjętą zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu.

 

§ 9

 

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.

2.   Status członka wspierającego nabywa się na wniosek zainteresowanego. Wniosek podlega ocenie Zarządu, który podejmuje uchwałę tej w sprawie. Do podjęcia uchwały wymagana jest zwykła większość głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu.

 

§ 10

 

Ustanie przynależności do stowarzyszenia następuje w przypadku:

 

a)      Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,

b)      Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

c)      Śmierci członka,

d)      Rozwiązania lub likwidacji stowarzyszenia,

 

§ 11

 

 1. Do podjęcia uchwały w sprawie wykluczenia lub skreślenia wymagana jest zwykła większość głosów członków Zarządu, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu.
 2. Członek Stowarzyszenia skreślony z listy członków, bądź wykluczony ze Stowarzyszenia może odwołać się od uchwały w tej sprawie do Walnego Zebrania Członków.
 3. Odwołanie powinno być złożone na piśmie w okresie 30 dni od dnia podjęcia odpowiedniej uchwały, decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

§ 12

 

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 

a)      czynnego i biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia,

b)      uczestniczenia we wszystkich zebraniach i innych formach działalności  statutowej Stowarzyszenia,

c)      zgłaszania wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności stowarzyszenia,

d)      korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego statutowymi celami,

 

§ 13

 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 

a)      postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia,

b)      aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia,

c)      propagowania idei Stowarzyszenia oraz zjednywaniu mu członków i sympatyków,

d)      dbania o mienie Stowarzyszenia,

e)      regularnego płacenia składek na rzecz Stowarzyszenia,

 

§ 14

 

Członkowie wspierający mają prawo do:

 

a)      udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,

b)      zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

 

§ 15

Członkowie wspierający mają obowiązek:

 

a)            wspierania celów statutowych Stowarzyszenia i propagowania jego dorobku,

b)           przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)            regularnego płacenia składek i innych wcześniej ustalonych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 16

 

 1. Władzami stowarzyszenia są:

 

a)      Walne Zebranie Członków,

b)      Zarząd,

c)      Komisja Rewizyjna.

 

 1. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków,
 2. Kadencja  władz Stowarzyszenia trwa 3 lata,

 

§ 17

 

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru, w przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 18

 

1.    Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.    W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 

a)   z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b)   z głosem doradczym - członkowie wspierający,

§ 19

 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

3.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd:

 

a)   z własnej inicjatywy,

b)   na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c)   na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 5. W przypadku nie zebrania się członków w liczbie pozwalającej na podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie, Zarząd zwołuje je ponownie w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie.
 6. Na ponownie zwołanym Walnym Zgromadzeniu uchwały mogą zapadać w obecności mniej niż połowa ogólnej liczby członków.

 

§ 20

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 

a)   ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

b)   uchwalenie statutu i jego zmian,

c)   uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

d)   wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e)   ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

f)    decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

g)   uchwalanie wysokości składek członkowskich,

h)   podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

i)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w tym także odwołań w sprawie przyjęcia, skreślenia i wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 21

 

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków, a zarazem naczelną władzą Stowarzyszenia w okresach pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków.
 2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 3. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 

a)      realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi

b)      gromadzenie środków finansowych i innych zasobów niezbędnych do realizacji zadań Stowarzyszenia,

c)      zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

d)      podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,

e)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

f)        uchwalanie planu prac Stowarzyszenia oraz budżetu na okresy roczne i nadzór nad ich realizacją,

g)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków, ustalanie porządku obrad,

h)      sporządzanie sprawozdań z wykonania programu, planu pracy oraz z budżetu i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków,

i)        podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

j)        ustalanie wysokości i sposobu płacenia składek członkowskich,

k)      nadzorowanie i koordynacja działalności Stowarzyszenia oraz organizowanie w tym celu współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami trzecimi, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla realizacji zadań Stowarzyszenia.

 

§ 22

 

 1. W skład Zarządu wchodzi 5 członków.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa.
 3. Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje Prezes lub osoba przez niego upoważniona.
 4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 6. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 23

 

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 

§ 24

 

Do zdań Komisji Rewizyjnej należy:

 

a)      kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

b)      występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności organizacyjnej Stowarzyszenia,

c)      przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków,

d)      wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

e)      występowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

§ 25

 

Komisja Rewizyjna wykonując uprawnienia kontrolne ma prawo wglądu w całokształt działalności Stowarzyszenia, posiada prawo żądania udzielania jej wszelkich niezbędnych informacji.

 

§ 26

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 3. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

 

§ 26 a

 1. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 

a)  nie mogą być członkami  organu zarządzającego ani pozostawać z nimi
w  związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)  nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z      oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c)  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

Majątek i fundusze stowarzyszenia

§ 27

 

 1. Majątek Stowarzyszenia obejmuje ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność  lub do korzystania.
 2. Majątek stowarzyszenia pochodzi z:

 

a)      składek członkowskich,

b)      pracy członków stowarzyszenia

c)      darowizn, zapisów, spadków, subwencji i dotacji,

d)      własnej działalności gospodarczej,

e)      dochodów z majątku Stowarzyszenia,

f)        zbiórek publicznych,

 

3. Majątek stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów stowarzyszenia oraz pokrycie jego niezbędnych kosztów.

 

 

§ 27 a

 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.

2. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego.

3. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona zarówno jako działalność nieodpłatna, jak i jako działalność odpłatna pożytku publicznego. Odpłatna działalność pożytku publicznego może być prowadzona w zakresie: działalności wymienionej w § 6 i § 6 a.

 

§ 28

 

Zabrania się:

 

a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b)      przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)      wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz    ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)     zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 29

 

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionym jest Prezes Zarządu.

 

Postanowienia końcowe

 

 

§ 30

 

 

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością  głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Kontakt

Stowarzyszenie Poleska Dolina Miłosierdzia

Wereszczyn 73,
22-234 Urszulin

Tel./fax. 82 57 13 459

e-mail: poczta@spdm.pl

Formularz kontaktowy

KRS: 0000307113

Nr konta: 54 8191 1026 2002 2000 0749 0001

Pogoda

Kalendarz

maj 2024
pwścpsn
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031